Anas Travel S.M.B.A.

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte flybilletter i Anas Travels fysiske butik. Flyselskabet gik efterfølgende konkurs, og flybilletterne kunne ikke benyttes. Nævnet vurderede, at Anas Travel ikke havde godtgjort, at aftalen om køb af flybilletter var indgået på vegne af flyselskabet, og at forbrugeren dermed havde haft føje til at gå ud fra, at aftalen blev indgået direkte med Anas Travel. Nævnet lagde vægt på, at flybilletterne var købt i Anas Travels fysiske butik, og at forbrugeren ikke i forbindelse med købet blev oplyst om, at Anas Travel ikke var forbrugerens aftalepart, og hvilken betydning dette havde for forbrugerens retsstilling. Forbrugeren var derfor berettiget til at få købesummen tilbagebetalt.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Anas Travel S.M.B.A. skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 7.100 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 1. december 2012.

Anas Travel S.M.B.A. skal betale 13.600 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan kræve 7.100 kr. tilbagebetalt af Anas Travel, når en flyrejse købt af forbrugeren hos Anas Travel ikke kunne gennemføres på grund af flyselskabets konkurs, herunder om Anas Travel er forbrugerens aftalepart.

Forbrugerens mand købte ved personligt fremmøde i Anas Travels fysiske butik den 17. januar 2012 til en samlet pris på 10.300 kr. tre flybilletter til forbrugeren og hendes to børn København-Budapest-Beirut tur/retur med udrejse den 7. juli 2012 og hjemrejse den 9. august 2012. Flyselskabet indgav konkursbegæring den 3. februar 2012.

Parterne er enige om, at der alene blev betalt 7.100 kr. til Anas Travel.

Forbrugeren har anført, at det er hendes opfattelse, at hun handlede direkte med Anas Travel, og at der ikke blev givet information om, at aftalen blev indgået på vegne af flyselskabet.

Anas Travel har afvist forbrugerens krav og anført, at Anas Travel ikke er aftalepart og derfor ikke er ansvarlig for krav vedrørende rejsens gennemførelse. Selskabet indgik aftalen på vegne af flyselskabet, hvilket det mundtligt orienterede om ved købet, ligesom der hang et skilt i butikken med oplysning om, at Anas Travel handlede som agent på vegne af flyselskaberne og ikke var ansvarlig for en rejses gennemførelse, ligesom selskabet ikke udstedte billetterne.

Forbrugeren har bestridt, at der hang et sådant skilt i butikken.

Det følger af aftalelovens § 1, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Herved bliver tilbudsgiveren og tilbudsmodtageren aftalens parter. Hvis den erhvervsdrivende vil gøre gældende, at denne har indgået aftalen på tredjemands vegne og derfor ikke er aftalepart, skal den erhvervsdrivende godtgøre, at forbrugeren er blevet oplyst om dette.

Anas Travel har ikke godtgjort, at aftalen om køb af flybilletter blev indgået på vegne af flyselskabet, men har derimod givet forbrugeren føje til at gå ud fra, at aftalen om køb af flybilletter blev indgået direkte med Anas Travel.

Nævnet har lagt vægt på, at flybilletterne blev købt i Anas Travels fysiske butik, og at der alene var kontakt til Anas Travel ved købet. Anas Travel har ikke godtgjort, at forbrugerens mand tydeligt blev informeret om, at selskabet ikke var forbrugerens aftalepart, samt hvilken betydning dette havde for forbrugerens retstilling.

Det forhold, at der muligvis har hængt et skilt i butikken på aftaletidspunktet, hvilket er bestridt af forbrugeren, ændrer ikke herved.

Forbrugeren kunne ikke benytte flybilletterne, da flyselskabet gik konkurs.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få den del af købesummen, som hun har betalt svarende til 7.100 kr. tilbagebetalt af Anas Travel.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 1. december 2012, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Anas Travel S.M.B.A., og indtil Anas Travel S.M.B.A. efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Susanne Danø, indstillet Forbrugerrådet Tænk
  • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af flybilletter via rejsebureau.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om, hvorvidt Anas Travel er forbrugerens aftalepart. Spørgsmål om tilbagebetaling af købesummen for en flyrejse, der ikke kunne gennemføres grundet flyselskabets konkurs.

Juridisk Emne

Køb af flybilletter, rette aftalepart, konkurs, mellemmand

Sagsnummer

12/14713

Dato for afgørelse

20. september 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?