Alfa Møbler Valby ApS, Valby

Firmatjek-sag
Forbrugeren bestilte møbler, samt levering af møbler hos Alfa Møbler Valby ApS. Ved levering af møblerne var møblerne mangelfulde. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at der var en fabrikationsfejl ved gulvtæppet. Et hjørne af toppladen på klædeskabet var ligeledes knækket, og dette var højest sandsynligt opstået i forbindelse med montering af klædeskabet. Nævnet lagde til grund, at forbrugeren havde klaget rettidigt. Nævnet lagde ligeledes til grund, at gulvtæppet og klædeskabet var mangelfulde. Forbrugeren var derfor berettiget til et afslag i købesummen.
Sidst opdateret: 19. april 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Alfa Møbler Valby ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 2.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 8. januar 2015. 

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt de møbler, som forbrugeren fik leveret den 17. januar 2013, er mangelfulde, og om hun er berettiget til et afslag i købesummen.

Forbrugeren har oplyst, at hun bestilte møblerne den 15. november 2012 hos Alfa Møbler Valby ApS, og at de ved bestillingen indgik aftale om, at hun betalte 4.000 kr. De resterende 5.000 kr. skulle først betales, når fejlene ved de tidligere leverede møbler var udbedret. Hun klagede den 23. januar 2013 over at klædeskabets hjørne var beskadiget ved leveringen. Forbrugeren har anført, at Alfa Møbler Valby ApS har den 9. oktober 2013 ladet et inkassofirma søge at inddrive den restende købesum på trods af aftalen om, at fejlene ved møblerne skulle repareres før den resterende købesum skulle betales. Hun bestred kravet over for Alfa Møbler Valby ApS den 31. oktober 2014.

Forbrugeren har samlet for sagerne 14/12848 og 15/00586  krævet et afslag i købesummen på 10.000 kr.

Alfa Møbler Valby ApS har afvist forbrugerens krav og har gjort gældende, at alle fejl er repareret, og at forbrugeren først har reklameret over fejlene den 9. oktober 2014. De har tilbudt hende et afslag på 500 kr. for en lampe, de ikke har leveret.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at der er en fabrikationsfejl ved gulvtæppet, idet der er en lille vævefejl. Et hjørne af toppladen på klædeskabet er knækket, og dette er højest sandsynligt opstået i forbindelse med montering af skabet.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4). 

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren har klaget forud for den 9. oktober 2014, idet hun klagede pr. mail den 23. januar 2013, hvilken mail Alfa Møbler Valby ApS besvarede. 

Nævnet har endvidere lagt til grund for afgørelsen, at sagens parter er enige om, at Alfa Møbler Valby ApS skal nedskrive restkøbesummen med 500 kr., for den lampe de ikke har leveret.  

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderet, at gulvtæppet og klædeskabet er mangelfulde. 

En sælger skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen (købelovens § 78, stk. 4, 1. pkt.). I modsat fald kan køberen kræve et forholdsmæssigt afslag (købelovens § 78, stk. 4, 2. pkt.). 

Da Alfa Møbler Valby ApS trods forbrugerens gentagne reklamationer ikke har udbedret fejlene, er forbrugeren berettiget til et afslag i købesummen, der fastsættes til 2.000 kr. 

Da det beløb, Alfa Møbler Valby ApS har ladet et inkassofirma fremsende rykkere for og tage til inkasso, med rette har været bestridt, er forbrugeren ikke forpligtet til at betale rykker- og inkassoomkostninger. 

Renteberegning

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 8. januar 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Alfa Møbler Valby ApS, og indtil Alfa Møbler Valby ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Lani Bannach, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Claus Bonde Mikkelsen, indstillet af FOIF
  • Susanne Danø, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Per Michael Larsen, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af møbler

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler og afhjælpning inden for rimelig tid

Juridisk Emne

Køb af varer

Sagsnummer

15/00586

Dato for afgørelse

12. december 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?