Adham Abou Taleb Nordisk Service (Al-jazeera Travel /Olivenza)

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en flybillet i Adham Abou Talebs fysiske butik. Flyselskabet gik efterfølgende konkurs, og flybilletten kunne derefter ikke benyttes. Al Jazeera v/Adham Abou Taleb havde ikke oplyst forbrugeren om, at Al Jazeera v/Adham Abou Taleb ikke var forbrugerens aftalepart. Nævnet vurderede, at Al Jazeera v/Adham Abou Taleb ikke tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst forbrugeren om, at Al Jazeera v/Adham Abou Taleb indgik aftalen på vegne af flyselskabet, og at forbrugeren dermed havde haft føje til at gå ud fra, at aftalen blev indgået direkte med Al Jazeera v/Adham Abou Taleb. Nævnet lagde ligeledes vægt på, at flybilletten var købt i Al Jazeera v/Adham Abou Talebs fysiske butik, og at forbrugeren ikke i forbindelse med købet blev oplyst om, at forbrugeren indgik aftalen med Al Jazeera v/Adham Abou Taleb, og heller ikke hvilken betydning dette ville have for forbrugerens retsstilling. Forbrugeren var derfor berettiget til at få købesummen tilbage.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Adham Abou Taleb (Nordisk Service) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 3.200 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 20. maj 2012.

Adham Abou Taleb skal betale 13.600 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan kræve købesummen for en flybillet tilbagebetalt af Adham Abou Taleb (Nordisk Service), fordi flybilletten ikke kunne benyttes som følge af flyselskabets konkurs, herunder om Adham Abou Taleb er forbrugerens aftalepart.

Forbrugeren købte den 1. februar 2012 en flybillet tur/retur til Amman i Adham Abou Talebs fysiske butik.

Forbrugeren har krævet købesummen på 3.200 kr. tilbagebetalt af Adham Abou Taleb, idet flybilletterne ikke kunne benyttes. Forbrugeren har oplyst, at Adham Abou Taleb i forbindelse med købet ikke informerede om, at han ikke selv var forbrugerens aftalepart.

Adham Abou Taleb har ikke indsendt oplysninger i sagen.

Det følger af aftalelovens § 1, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Herved bliver tilbudsgiver og tilbudsmodtager aftalens parter. Hvis den erhvervsdrivende vil gøre gældende, at denne har indgået aftalen på tredjemands vegne og derfor ikke er forbrugerens aftalepart, har den erhvervsdrivende bevisbyrden for, at denne har oplyst forbrugeren om dette.

Flertallet (Esben Hvam, Tina Dhanda Kalsi og Jakob Steenstrup) lægger forbrugerens oplysninger til grund om, at han har købt flybilletterne hos Adham Abou Taleb. Flertallet har lagt vægt på sagens forløb, herunder at forbrugeren indbragte sagen for Forbrugerklagenævnet umiddelbart efter flyselskabets konkurs og hans redegørelse for sin kontakt med Adham Abou Taleb i anledning af flyselskabets konkurs. Flertallet har endvidere lagt vægt på, at forbrugeren i en mail til nævnet henviste til kopi af flybilletten som vedhæftet mailen, og at forbrugerens forklaring om, at han ikke længere har kunnet fremskaffe dokumentation for købet af flybilletten, da han mere end fire år senere blev bedt herom, må anses for troværdig. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at Adham Abou Taleb ikke har svaret på sekretariatets skriftlige henvendelser og dermed ikke har afvist at have solgt flybilletterne til forbrugeren bortset fra sit oprindelige telefoniske svar om, at han umiddelbart ikke kendte noget til sagen.

Mindretallet (Martin Jørgensen og Bo Dalsgaard) finder det ikke bevist, at forbrugeren købte flybilletterne hos Adham Abou Taleb. Mindretallet har lagt vægt på, at Adham Abou Taleb telefonisk har nægtet kendskab til sagen, og at forbrugeren ikke i øvrigt har dokumenteret købet. Det er derfor mindretallets opfattelse, at sagen er uegnet til behandling.

Flertallet lægger til grund, at Adham Abou Taleb henvendte sig til forbrugere af fritidsrejser, og at Adham Abou Taleb ikke i forbindelse med købet har givet forbrugeren oplysning om, at Adham Abou Taleb indgik aftalen på vegne af flyselskabet.

Det er flertallets vurdering, at forbrugeren derfor har haft føje til at gå ud fra, at aftalen om køb af flyrejsen blev indgået direkte med Adham Abou Taleb.

Flertallet har ved afgørelsen lagt vægt på forbrugerens oplysning om, at han købte flybilletterne i Adham Abou Talebs butik, og at han ikke i forbindelse med købet blev oplyst om, at han ikke indgik aftalen med Adham Abou Taleb, og heller ikke hvilken betydning dette ville have for hans retsstilling.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få købesummen på 3.200 kr. tilbagebetalt af Adham Abou Taleb, fordi han ikke modtog den ydelse, som han havde betalt for.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 20. maj 2012, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Adham Abou Taleb, og indtil Adham Abou Taleb efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Tina Dhanda Kalsi, indstillet af Forbrugerrådet
  • Jakob Steenstrup, indstillet af Forbrugerrådet
  • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af flybillet hos et rejsebureau. Spørgsmål om rejsebureauet er forbrugerens aftalepart

Indklagede

Emne

Krav om erstatning for den flybillet, som ikke kunne benyttes som følge af flyselskabets konkurs

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, flyrejse, formidlingsaftale, rette indklagede.

Sagsnummer

12/03834

Dato for afgørelse

08. december 2016

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?