Håndværkere

Forsinkelser, fejl og skader ved byggeri

Her kan du læse mere om dine rettigheder, og hvad du kan gøre, hvis håndværkerarbejdet er forsinket, eller hvis der opstår fejl eller skader ved håndværkerarbejdet.

Møder håndværkeren ikke som aftalt, skal du ikke uden videre tilkalde en anden håndværker. Du risikerer at skulle betale til dem begge.

Går håndværksvirksomheden ikke i gang med arbejdet som aftalt, så ryk for at få en ny startdato. Kommer arbejdet stadig ikke i gang, så ryk skriftligt fx per mail.

Håndværksvirksomheden skal have en rimelig frist til at tilrettelægge sit arbejde, så det nytter ikke at forlange, at arbejdet bliver sat i gang “i morgen”.

Kommer arbejdet stadig ikke i gang, kan du skriftligt meddele håndværksvirksomheden, at du betragter dig som løst fra aftalen og vil finde en anden håndværksvirksomhed.

Du kan ikke forlange at blive løst fra aftalen, hvis du selv medvirker til, at arbejdet ikke kommer i gang.

Er arbejdet sat i gang, men er det gået i stå, så er der tale om forsinkelse, og reglerne for forsinkelse vil gælde.

Et arbejde kan være forsinket, når det ikke er afsluttet til den aftalte tid. Hvis der ikke er aftalt en bestemt dato, kan arbejdet være forsinket, hvis det ikke er afsluttet inden for rimelig tid. Der er også tale om forsinkelse, hvis arbejdet kun lige akkurat er sat i gang og herefter er gået i stå uden, at det på forhånd er aftalt. Man taler ikke om forsinkelse, hvis det er din egen skyld, at arbejdet ikke er færdiggjort.

I nogle tilfælde vil det være rimeligt at forlænge den aftalte arbejdsperiode, så afleveringen bliver udskudt. Det kan fx være:

  • hvis opgaven uventet har vist sig vanskeligere end først antaget,
  • hvis der er leveringsforsinkelser af materialer,
  • eller der skal udføres ekstraarbejder.

Også arbejdsnedlæggelser og usædvanlige vejrforhold kan betyde en forlængelse af arbejdsperioden. Vejrforhold, der er forventelige i forhold til årstiden, bør håndværksvirksomheden dog tage med i beregningen, når han angiver et afleveringstidspunkt.

Er arbejdet forsinket på grund af forhold, som håndværksvirksomheden er ansvarlig for, kan du, for at få arbejdet afsluttet, sende håndværksvirksomheden et rykkerbrev - et såkaldt ”påkrav” - hvori du forlanger arbejdet afsluttet.

For at finde ud af, hvad der fortsat mangler at blive udført, kan I holde en såkaldt ”stadeopgørelse”. Få hjælp af en advokat til dette. En stadeopgørelse er et møde, hvor håndværksvirksomheden og du finder ud af, hvilket stade arbejdet befinder sig på, dvs. hvad der fortsat mangler. En uvildig, sagkyndig person kan også afholde stadeopgørelsen eller deltage i den.

Vær desuden opmærksom på muligheden for at aftale dagbod, når I indgår en aftale om byggeriet. En dagbod er et beløb, som håndværkeren skal betale ved forsinkelser. I skal lave en særskilt aftale om dagbod, selvom I har brugt AB-forbruger, da I indgik aftalen.

Læs mere på Voldgiftsnævnets hjemmeside

Du kan kun hæve aftalen – eller dele af den – hvis der er tale om væsentlige forsinkelser. Det kan fx være, at håndværksvirksomheden ikke efter et påkrav afslutter arbejdet inden for fornyede tidsfrister. Samtidig skal det være klart for håndværksvirksomheden, at forsinkelsen har væsentlig betydning for dig.

Er arbejdet påbegyndt, kan du normalt kun hæve aftalen for den del af arbejdet, der ikke er udført. Håndværksvirksomheden vil normalt have krav på betaling for den del af arbejdet, der er udført.

I enkelte tilfælde kan det dog være muligt at ophæve hele aftalen, hvis forsinkelsen gør hele arbejdet værdiløst for dig. Det kan være et arbejde, som alene skal udføres i en bestemt anledning, fx et dansegulv til en havefest.

Mener du at være berettiget til at hæve aftalen, eller dele af den, er det vigtigt, at du straks meddeler håndværkeren det, fx via et anbefalet brev.

Du kan i særlige tilfælde have krav på erstatning eller godtgørelse, hvis du kan dokumentere, at forsinkelsen har givet dig udgifter, og håndværksvirksomheden er ansvarlig for forsinkelsen.

Undervejs i forløbet kan der nemt opstå ændringer i den oprindelige opgave. De aftalte materialer kan måske ikke skaffes, eller du ombestemmer dig og ønsker en anden løsning. Der kan vise sig skjulte skader, som nødvendigvis må udbedres, eller arbejdet viser sig vanskeligere end forventet. Mange forbrugere kommer også i tanke om andre opgaver og småreparationer, mens håndværkeren er i gang med projektet.

Ved en hvilken som helst ændring af opgaven – uanset årsagen – bør du altid aftale med håndværksvirksomheden, hvad ændringen eller tillægsarbejdet betyder for det afgivne tilbud, både med hensyn til pris og tid. Det er en god idé at få aftalen om ændringerne på skrift fx i en mail.

Måske skal der udformes et helt nyt tilbud, og for tillægsarbejder bør der, som minimum, aftales en pris.

Du skal som forbruger selv betale for de tillægsarbejder, du ønsker udført. Du skal også betale, hvis du foreslår ændringer, der gør arbejdet dyrere end aftalt. Hvis du annullerer dele af arbejdet, så det ikke gennemføres, kan håndværksvirksomheden kræve erstatning for sit økonomiske tab. Det kan fx være, hvis håndværkeren har indkøbt særlige materialer til brug for opgaven, som håndværkeren ikke har mulighed for at returnere. Håndværkeren kan dog ikke kræve erstatning for udgifter, han ikke har haft eller kunne have undgået.

Arbejdes der efter regning, og bliver arbejdet dyrere end forventet, er det som hovedregel dig, der bærer risikoen for den ekstra udgift.

Bliver du og håndværkeren enige om, at der er en mangel ved arbejdet, er der forskellige løsningsmuligheder, fx afhjælpning, ophævelse af aftalen og erstatning.

  • Afhjælpning af mangler ved håndværkerarbejdet

Håndværksvirksomheden har, i den udstrækning det er muligt, ret og pligt til at tilbyde afhjælpning, så det færdige arbejde bliver som aftalt. Afhjælpningen skal foregå inden for rimelig tid og uden udgift og væsentlig ulempe for dig.

Får håndværksvirksomheden ikke gang i afhjælpningsarbejdet, eller går sagen på anden måde i stå, kan du sende et rykkerbrev - et såkaldt påkrav.

Afhjælper håndværksvirksomheden fortsat ikke manglen inden for en rimelig tid, kan du tilbageholde den del af betalingen, som det vil koste at lade en anden mester færdiggøre arbejdet. Det skal dog kunne gøres uden urimelige udgifter for den oprindelige håndværksvirksomhed.

Du skal ikke tilkalde en ny håndværksvirksomhed, før det står fuldstændigt klart, at den oprindelige håndværksvirksomhed har mistet sin ret til at gøre arbejdet færdigt. Det gælder også, hvis det er helt åbenlyst, at et afhjælpningsforsøg ikke vil lykkes, eller det fx er åbenlyst, at håndværksvirksomheden ikke er kompetent til at løse opgaven.

Tilkalder du for hurtigt en ny håndværksvirksomhed, risikerer du at skulle betale dem begge. Når et problem af denne art opstår, er det bedst at få professionel hjælp fra fx en advokat eller en byggesagkyndig. Under alle omstændigheder skal der afholdes en skønsforretning, så det klart fremgår, hvor skellet går mellem de to håndværksmestre.

Det er vigtigt at betale den del af regningen, som vedrører det arbejde, der er tilfredsstillende udført, da der kan løbe renter på. Det gælder særligt, hvis du har reklameret over mindre mangler, og det kun er et lille beløb, du med rimelighed kan tilbageholde.

  • Afslag i prisen

Kan eller vil håndværksvirksomheden ikke afhjælpe, eller er afhjælpning umulig, kan du kræve et afslag i prisen, der svarer til manglen.

  • Hæve aftalen med håndværkeren

I yderste konsekvens kan du ophæve aftalen med håndværkeren, hvis der er tale om væsentlige mangler. Har dele af arbejdet værdi for dig, skal disse dele dog betales. Er hele arbejdet værdiløst, kan du ophæve hele aftalen.

Ønsker du at ophæve aftalen, må du forvente at få brug for professionel hjælp, fx fra en advokat.

Kan du dokumentere, at du har lidt et tab som følge af, at håndværksvirksomheden ikke har udført fagmæssigt korrekt arbejde, vil du i nogle tilfælde kunne kræve erstatning. Du har dog pligt til at begrænse tabet for håndværksvirksomheden. Forværrer det problemet, at du eksempelvis tager det nye badeværelse i brug, må du muligvis vente med at tage det i brug, til sagen er afgjort.

I nogle tilfælde har et tidligere leverandørled, fx producenten af gulvbrædderne, givet en garanti eller på anden vis påtaget sig at afhjælpe mangler. Er det tilfældet, skal du også klage til dette led så hurtigt som muligt.

Opstår der en tvist – og kan du og håndværksvirksomheden ikke blive enige – kan du indbringe sagen for et godkendt ankenævn.

Uforudsete skader opstår fx, hvis det undervejs i arbejdet viser sig, at bygningen er i dårligere stand end forventet, eller der sker skader på materialer undervejs.

Har skavankerne på den eksisterende bygning betydning for det igangværende arbejde, skal håndværksvirksomheden stoppe arbejdet og drøfte sagen med dig. Har håndværksvirksomheden ikke begået fejl eller forsømmelser i sin vurdering af arbejdets omfang, er det normalt dig, der skal betale for eventuelle tillægsarbejder. I den situation bør der udformes et nyt tilbud. Undlader håndværksvirksomheden at gøre dig opmærksom på problemer, der forringer arbejdets værdi, kan den pågældende gøres erstatningsansvarlig.

Der sker af og til skader enten på det igangværende arbejde eller på forbrugerens ejendom i forbindelse med håndværkerarbejdet. Sker det, må det fastlægges, om det er dig eller håndværksvirksomheden, der er ansvarlig for skaden, eller om det er en hændelig skade. Er det en hændelig skade, skal det afgøres, hvem der bærer risikoen. Det kan fx være vandskader, en smadret termorude, cement eller maling på gulvtæppet, ridser i gulvet, ødelagte fliser eller en revnet toiletkumme.

Sker der en hændelig skade, så kontakt dit forsikringsselskab.

En hændelig skade er en skade, der opstår, uden at man kan bebrejde nogen, at skaden er sket. Det kan fx være et pludseligt stormstød, der er årsag til, at en gren falder ned og smadrer en toiletkumme eller byggematerialer. Det er derimod ikke en hændelig skade, hvis en håndværker lader sarte byggematerialer ligge ude i regnen eller lignende.

Du bør undersøge hos dit forsikringsselskab, om din husforsikring dækker, hvis der sker et uheld, og hvis entreprenørens forsikring ikke dækker. Det gælder også under ombygninger.

Har I brugt AB-Forbruger, da I indgik aftalen om byggeriet, er det et krav, at entreprenøren skal have en ansvarsforsikring.

Skal du bygge ny bolig, og bliver din bolig bygget af en professionel bygherre, fx en totalentreprenør, skal totalentreprenøren sørge for, at der bliver tegnet en byggeskadeforsikring.

Skal du i gang med et større byggeprojekt, fx bygge nyt, bygge til eller bygge om, kan det være relevant for dig at tegne en entrepriseforsikring, der typisk dækker fx skader på bygningen, der opstår i forbindelse med byggeriet.