10-årig dreng bestilte overtakserede tjenester

2006-4054/7-878

20. december 2007

Moderen, som havde tegnet abonnementet i eget navn og overdraget det til sønnen, hæftede for bestilling af enkeltstående tillægstakserede sms’er. Samtykke til levering af tjenesteydelsen inden fristens udløb.

En kvinde købte i eget navn en mobiltelefon, som hun overdrog til sin 10-årige søn. Kort tid efter modtog kvinden telefonregninger på i alt 1.010 kr. for levering af tillægstakserede tjenester. Sønnen havde anvendt nogle spil m.v., som han havde modtaget fra sine kammerater. Ved anvendelse af spillene modtog han en sms, som kunne klikkes væk med et enkelt klik.

Teleudbyderen oplyste, at brugeren af telefonen havde klikket OK til teksten: ”Dit køb koster (10 kr.), og du samtykker til levering nu. Dermed bortfalder din fortrydelsesret, jf. forbrugeraftaleloven.”

Forbrugeren krævede fritagelse for betaling for de overtakserede tjenester, hvilket den erhvervsdrivende afviste. Forbrugeren indbragte herefter sagen for Forbrugerklagenævnet, som traf følgende afgørelse:

”Nævnet lægger til grund, at klagerens hustru den 7. august 2006 i eget navn købte en mobiltelefon og oprettede et mobilabonnement hos indklagede. Hustruen overdrog herefter telefonen til parrets 10-årige søn. Nævnet finder, at hustruen herved har legitimeret sønnen til på sine vegne at foretage telefonopkald m.v., herunder at bestille enkeltstående overtakserede tjenester. Hustruen er derfor som udgangspunkt forpligtet af sønnens dispositioner, uanset at sønnen er mindreårig og derfor ikke kan forpligte sig selv, jf. værgemålslovens § 1, stk. 2, sammenholdt med § 42, stk. 1.

Klageren har påstået sig fritaget for betaling af overtakserede tjenester, der er leveret i perioden fra den 8. august til den 14. september 2006. Klageren har i den forbindelse gjort gældende, at sønnen blot har anvendt nogle spil m.v., som han modtog fra sine kammerater, og at han ved anvendelse af spillene modtog en sms, som blot kunne klikkes væk med et enkelt klik.

Da klagerens søn har bestilt tjenesten via sms, foreligger der et fjernsalg omfattet af forbrugeraftalelovens kap. 4, hvorefter klageren som udgangspunkt har krav på 14 dages fortrydelsesret regnet fra aftalens indgåelse, jf. § 18, stk. 1 og stk. 2.

Det fremgår imidlertid af forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4, at fortrydelsesretten vedrørende en tjenesteydelse kun gælder indtil tjenesteydelsen udføres, når forbrugeren forinden har givet sit samtykke til, at den erhvervsdrivende kunne påbegynde udførelsen inden fortrydelsesfristens udløb.

Indklagede har fremlagt en udskrift over korrespondancen mellem leverandøren af tjenesten og klagerens søn. Det fremgår heraf, at sønnen inden leveringen har modtaget en sms med følgende ordlyd:

”Dit køb koster [10 kr.] og du samtykker til levering nu. Dermed bortfalder din fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven. For køb send OK til 1912.”.

Klagerens søn har herefter sendt en sms til udbyderen med teksten ”OK”.

Nævnet finder, at klagerens søn herved har givet samtykke til fortrydelsesrettens bortfald. Klageren kan derfor ikke gøre brug af fortrydelsesretten.

Klageren har endvidere gjort gældende, at den pågældende bestillingsform er meget uigennemskuelig for en mindreårig, ligesom det er vanskeligt for en forbruger at overskue, hvad der er teknologisk muligt inden for mobiltelefonien.

Det bemærkes i denne sammenhæng, at klageren - ifølge det oplyste - ikke i forbindelse med tegning af abonnementet, henledte opmærksomheden på, at den tilhørende telefon skulle overdrages til en mindreårig bruger. I givet fald havde der, efter nævnets opfattelse, bestået en yderligere pligt for indklagede til at vejlede om mulighederne for at begrænse eller helt afskære adgangen til tjenester af den pågældende art.

Indklagede har den 12. december 2007 oplyst, at kravet retteligt er 678 kr. incl. moms.

Nævnet kan ikke give forbrugeren medhold i det fremsatte krav.”

Kunne du bruge siden?