Manglende levering af stamtavle

01-10-7007

03. november 2011

Da der ikke fandtes en stamtavle på katten, kunne den ikke anses for at være en ægte racekat. Forbrugeren var på denne baggrund berettiget til et afslag i købesummen.

En forbruger købte en kattekilling af racen Hellig Birma hos den erhvervsdrivende. Katten blev solgt med stamtavle. Ca. 3 måneder efter leveringen reklamerede forbrugeren til den erhvervsdrivende, da hun ikke havde modtaget stamtavlen. Den erhvervsdrivende svarede, at hun endnu ikke modtaget stamtavlen, men at hun ville sende den til forbrugeren, så snart hun modtog den. Nogle uger senere rykkede forbrugeren den erhvervsdrivende for levering af stamtavlen. Den erhvervsdrivende lovede, at hun ville bestille en ny stamtavle og sende den til forbrugeren. Da forbrugeren fortsat ikke modtog stamtavlen, kontaktede hun den racekatteklub, som den erhvervsdrivende var tilknyttet. Racekatteklubben oplyste, at den erhvervsdrivende ikke længere var medlem af klubben, og det var derfor ikke længere muligt at bestille stamtavle til katten. Forbrugeren fremsatte herefter krav om afslag i købesummen over for den erhvervsdrivende, som ikke besvarede forbrugerens henvendelser. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om hvorvidt forbrugeren kan kræve et afslag i købesummen på baggrund af, at hun ikke har fået udleveret kattens stamtavle.

Forbrugeren har oplyst, at katten blev solgt som en racekat med lukket stamtavle, at den erhvervsdrivende har oplyst om, at kattens stambog var bestilt, og at den ville blive sendt til forbrugeren så snart den var modtaget.

Ifølge forbrugeren har den erhvervsdrivende efterfølgende oplyst, at den originale stambog var blevet sendt til hende, og at en ny ville blive bestilt og fremsendt. Forbrugeren har herefter flere gange forgæves rykket den erhvervsdrivende for udlevering af stamtavlen, og forbrugeren har på denne baggrund fremsat krav om afslag i købesummen på 3.300 kr.

Den erhvervsdrivende har ikke besvaret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens henvendelser i sagen, og sagen afgøres derfor på baggrund af forbrugerens oplysninger og den sagkyndige udtalelse.

Det fremgår af udtalelse fra den sagkyndige, at katte, der skal sælges uden stamtavle prisfastsættes som hus/gårdkatte. Ifølge oplysningerne fra den sagkyndige kan den omhandlende kat ikke betragtes som en ægte racekat.

Henset til at katten er solgt med stamtavle, og denne aldrig er leveret, er det nævnets vurdering, at katten er mangelfuld, da den er af en anden eller ringere beskaffenhed end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Ifølge udtalelsen fra den sagkyndige ligger prisniveauet for den omhandlende katterace med stamtavle mellem 3.-6.000 kr., mens prisniveauet for en uægte racekat uden stamtavle ligger mellem 500-1.000 kr. Det er den sagkyndiges vurdering, at en pris på 700 kr. er en rimelig pris for den pågældende kat uden stamtavle.

Forbrugeren er herefter berettiget til et afslag i købesummen (købelovens § 78, stk. 1, nr. 3) som nævnet, på baggrund af den sagkyndiges udtalelser, skønsmæssigt fastsætter til 3.000 kr.”

Den erhvervsdrivende blev endvidere pålagt at forrente forbrugerens krav og betale sagsomkostninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kunne du bruge siden?