Klageinstanser

 

Her finder en samlet liste over organisationer, der kan behandle eller rådgive i klagesager.

 

Advokatnævnet

12. april 2017

Hos Advokatnævnet kan du klage over en advokats adfærd, salær eller begge dele. Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence. Det betyder, at advokaten skal rette sig efter Advokatnævnets afgørelser.

Ankenævn for biler

Ankenævnet er et internetbaseret ankenævn for bilejere, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værksted/serviceregning over 1.500 kr.

Byggetilladelser

Hvis du er utilfreds med din kommunes afgørelse i forbindelse med byggetilladelser etc., så kan du klage til Statsforvaltningen.

Dansk Standard

Hvis du har spørgsmål vedrørende DS-mærkede varer, som ikke opfylder kravene i den standard eller de regler, hvortil mærkningen refererer, kan du kontakte Dansk Standard.

Datatilsynet

Hvis du vil klage over private eller offentlige registre, fx hvis du ønsker at blive slettet i et register eller få indsigt i, hvilke oplysninger der findes om dig i registre, skal du kontakte Datatilsynet.

Klagenævnet for domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne er en særlig klageordning efter § 8 i lov om Forbrugerklager. Her kan du klage over forhold i forbindelse med registrering af domænenavne.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Disciplinærnævnet er en uafhængig administrativ klageinstans der behandler klager over ejendomsmæglere, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.

Energitilsynet

Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede firmaer.

Klager i EU-lande

Hvis du på en rejse, ved postordre eller på en udenlandsk hjemmeside på internettet har købt varer af en sælger, der ikke har forretning eller kontor i Danmark, kan du i visse lande få behandlet en klage ved et klagenævn i et andet EU-land.

Finanstilsynet

Vil du klage over pengeinstitutters, forsikringsselskabers eller kreditforeningers tilsidesættelse af god pengeinstitutskik, forsikringsskik og kreditforeningsskik - så skal du kontakte Finanstilsynet.