Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Klageinstanser

Her finder en samlet liste over organisationer, der kan behandle eller rådgive i klagesager.

Gå til indhold
 • Hos Advokatnævnet kan du klage over en advokats adfærd, salær eller begge dele. Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence. Det betyder, at advokaten skal ... 
 • 24.03.2004
  Hvis du er utilfreds med din kommunes afgørelse i forbindelse med byggetilladelser etc., så kan  du klage til Statsforvaltningen.  
 • 24.03.2004
  Hvis du vil klage over private eller offentlige registre, fx hvis du ønsker at blive slettet i et register eller få indsigt i, hvilke oplysninger der findes om dig i registre, ... 
 • 26.09.2012
  Disciplinærnævnet er en uafhængig administrativ klageinstans der behandler klager over ejendomsmæglere, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til ... 
 • 14.04.2015
  Energistyrelsen afgør klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af certificerede firmaer. 
 • 25.03.2004
  Vil du klage over pengeinstitutters, forsikringsselskabers eller kreditforeningers tilsidesættelse af god pengeinstitutskik, forsikringsskik og kreditforeningsskik - så skal ... 
 • 30.04.2008
  Forbruger Europa er en særlig klageordning efter § 8 i lov om Forbrugerklager. Forbruger Europa kan hjælpe forbrugere, der overvejer eller allerede har handlet i andre ... 
 • 13.04.2004
  Danmarks Automobil Forhandlerforening forsøger at mægle i sager mellem medlemmer af foreningen og forbrugere om salg og reparation af biler.  
 • 25.03.2004
  Hvis du vil klage på et område, der falder uden for Forsikringsankenævnets område, kan du prøve at kontakte Forsikringsoplysningen. Det vil navnlig sige klager over modpartens ... 
 • 06.04.2004
  Hvis du har klager over din husleje, findes der i visse kommuner et huslejenævn. Din kommune kan hjælpe dig, eller du kan søge på Borger.dk.  
 • 29.03.2004
  Klagenævnet for Domænenavne er en særlig klageordning efter § 8 i lov om Forbrugerklager. Her kan du klage over forhold i forbindelse med registrering af domænenavne.  
 • 12.10.2009
  Hvis du på en rejse, ved postordre eller på en udenlandsk hjemmeside på internettet har købt varer af en sælger, der ikke har forretning eller kontor i Danmark, kan du i visse ... 
 • 25.03.2004
  Hvis du har spørgsmål vedrørende din lejebolig, kan du kontakte Lejernes Landsorganisation - LLO. Organisationen varetager lejernes interesser i forhold til udlejerne, offentlige ... 
 • 25.03.2004
  Hvis du vil klage over en statslig eller kommunal myndighed eller andre offentlige forvaltningsmyndigheder, så skal du henvende dig til Folketingets Ombudsmand.  
 • 16.02.2011
  Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.  
 • 26.03.2004
  Patientskadeankenævnet er en særlig klageordning efter § 8 i lov om Forbrugerklager. Patientskadeankenævnet er ankeinstans for afgørelser truffet af Patientforsikringsforeningen, ... 
 • 05.04.2004
  Hvis du vil du klage over en psykolog, kan du kontakte Psykolognævnet. Psykolognævnet er en selvstændig myndighed under Velfærdsministeriet, som har til opgave at autorisere ... 
 • 26.03.2004
  Rejsegarantifonden er en særlig klageordning efter § 8 i lov om Forbrugerklager. Her kan du klage over rejsearrangementer. I et vist omfang kan der være erstatning at hente ... 
 • 12.10.2009
  Hvis du som forbruger har en sag, der ikke kan behandles af et klagenævn, har du mulighed for at indbringe sagen for domstolene. Du kan læse mere om ... 
 • 24.03.2004
  Hvis du har spørgsmål vedrørende DS-mærkede varer, som ikke opfylder kravene i den standard eller de regler, hvortil mærkningen refererer, kan du kontakte Dansk Standard.  
Side
1 2
**** #################