Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Ophævelse af fitnesskontrakt

25. marts 2009

Det var en urimelig og usaglig anvisning, at den erhvervsdrivende forbød forbrugerens brug af en T-shirt med den tidligere ejers logo på, og forbrugeren kunne derfor hæve kontrakten.

Gå til indhold

En forbruger indgik et uopsigeligt abonnement om 12 måneders træning i den erhvervsdrivendes fitnesscenter. Forbrugeren havde på et tidspunkt arbejdet for fitnesscentrets tidligere ejer, og havde derfor en T-shirt med centrets tidligere logo på ryggen. Efter forbrugeren havde trænet ca. 2½ måned i centeret, oplyste den erhvervsdrivende under en træningstime, at forbrugeren ikke fremover måtte vise sig i centret i T-shirten med den tidligere ejers logo, og at hun ville blive bortvist, hvis hun alligevel gjorde det.

Forbrugeren havde tidligere fået kommentarer fra den erhvervsdrivende vedrørende T-shirten, og ønskede ikke at træne i centeret efter den pågældende træningstime. Forbrugeren opsagde skriftligt sit abonnement ca. 14 dage efter. Den erhvervsdrivende fastholdte, at forbrugeren var bundet af kontrakten og skulle betale for den resterende periode, da det fremgik af kontrakten, at den var uopsigelig, og at anvisninger af personalet til en hver tid skulle følges. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

”Det fremgår af kontrakten, at ”Anvisninger givet af personalet i City Fitness Stenløse ApS skal ubetinget følges. Undladelse af dette kan medføre bortvisning fra centret, med mulighed for karantæne til følge.”

Nævnet lægger til grund, at indklagede den 31. marts 2008 har oplyst til klageren, at klageren ville blive bortvist fra fitness-centeret, såfremt klageren fortsat trænede i T-shirten, der bar den tidligere ejers logo.

Det er nævnets vurdering, at der i det konkrete tilfælde foreligger en usaglig og urimelig anvisning, og nævnet finder derfor, at indklagede har misligholdt kontrakten, hvorfor klageren er berettiget til at hæve kontrakten pr. 1. april 2008.

Nævnet bemærker i øvrigt, at det omhandlede kontraktvilkår kan være et urimeligt kontraktvilkår der eventuelt vil kunne tilsidesættes i medfør af aftaleloven § 38 c. Hertil kommer, at en bortvisning ikke nødvendigvis kan medføre, at klageren fortsat skal betale for medlemskabet.” Den erhvervsdrivende blev endvidere pålagt at forrente forbrugerens krav og betale sagsomkostninger til Forbrugerstyrelsen.

Dato for afgørelse:
25-03-2009
 
Lovgrundlag:
Aftaleloven
 
Sagsnummer:
08/05333