Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Skift af tandrem ikke dokumenteret

Stempel indhold
Afgørelse

12. maj 2004

Da der ikke var dokumentation for skift af tandrem, fandt nævnets flertal, at sælgeren enten burde have oplyst køberen om dette eller burde have skiftet tandremmen. Det var uden betydning, at bilen var solgt som beset.

 
Gå til indhold

En forbruger købte en brugt Peugeot personbil fra 1992 til en pris af 31.700, som ifølge slutsedlen var solgt som beset og prøvet, uden reklamationsret af nogen art, idet der dog blev ydet 50 % reklamationsret i 3 måneder ved brud på motor og gearkasse. 

Forbrugeren reklamerede efter kort tid over flere større og mindre fejl, herunder en defekt bagbro. For at fremskynde reparation heraf, indgik forbrugeren en aftale med den erhvervsdrivende om at betale halvdelen af udgifterne til reparationen. 
Da forbrugeren efter 2 måneder fik bilen tilbage, konstaterede hun, at der fortsat var fejl, og at bagbroen var blevet lavet forkert. Den check, som den erhvervsdrivende havde fået som betaling, blev derfor spærret, og forbrugeren meddelte, at hun anså aftalen om udgiftsdeling for bortfaldet. 

Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet af forbrugeren, som da fik bilen repareret på et andet værksted, og herefter krævede udgifterne hertil refunderet af den erhvervsdrivende. Under sagens behandling blev bilen undersøgt af en af nævnets sagkyndige, der i forbindelse med besigtigelsen konstaterede, at der ikke var dokumentation for den seneste udskiftning af bilens tandrem. Den sagkyndige betegnede i sin erklæring dette forhold som en ikke forventelig fejl.

Nævnet traf den følgende afgørelse: ”Det forhold, at bilen i alt væsentligt er solgt som beset og uden reklamationsret, er uden betydning, da et sådant vilkår ikke er bindende for køberen i et forbrugerkøb, jf. herved købelovens § 1, stk. 2. Vilkåret afskærer således ikke klageren fra at gøre mangelsindsigelser gældende, hvis bilen ved leveringen havde ikke forventelige eller sikkerhedsmæssige fejl. Klageren, som har købt en indregistreret bil hos en erhvervsdrivende forhandler, er således som minimum berettiget til at forvente, at bilen opfylder færdselslovens sikkerhedsmæssige krav, med mindre klageren udtrykkeligt ved købet er blevet gjort opmærksom på konkrete sikker-hedsmæssige fejl ved bilen. 

Det lægges efter den sagkyndiges oplysninger til grund, at der på leveringstidspunktet har været sikkerhedsmæssige fejl ved vandpumpe, ABS-føler, bærekugle ved forhjul, strømfordelerbund og tærede benzinrør. Klagerens bil har derfor været mangelfuld, jf. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, idet den har været i ringere stand, end den efter aftalen og omstændighederne skulle være.

For så vidt angår bagbroen skal nævnet bemærke, at da klageren reklamerede herover indenfor 12 dage fra leveringen, og idet indklagede – der ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen – ikke har afkræftet formodningen for, at denne fejl var til stede på leveringstidspunktet, har klagerens bil også på dette punkt været mangelfuld ved levering, jf. købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, jf. § 77a, stk. 3.

Klageren har derfor været berettiget til at få disse mangler afhjulpet omkostningsfrit og inden for rimelig tid af indklagede, jf. købelovens § 78, stk. 1. Klageren fritages derfor for betaling for reparation af bagbroen. Da den indklagede heller ikke har tilbudt omkostningsfri afhjælpning af de øvrige mangler, har klageren været berettiget til at få foretaget reparationen hos tredjemand for den indklagedes regning, jf. købelovens § 78, stk. 4. Klageren har således krav på godtgørelse for udgifterne til reparationen hos Sdr. Vissing Auto, jf. fakturaer af 28. februar og 26. marts 2003, der kan henføres til reparation af de ovennævnte mangler. Med henvisning til den sagkyndiges oplysninger herom, har nævnet skønsmæssigt fastsat denne godtgørelse til 11.000 kr.

Den sagkyndige har anført, at der ikke har været dokumentation for, hvornår tandremmen sidst er blevet skiftet, og at denne derfor er blevet skiftet sammen med remstrammerhjulet. Den sagkyndige har anført, at dette må betegnes som en ikke forventelig fejl, som har været til stede på leveringstidspunktet.

3 nævnsmedlemmer skal hertil bemærke, at sælgeren – som fagmand – i forbindelse med salg enten bør skifte tandremmen eller oplyse køberen om, at det ikke vides, hvornår denne sidst blev skiftet. Da indklagede hverken har skiftet tandremmen eller givet den anførte oplysning, finder disse nævnsmedlemmer, at der foreligger en mangel efter købelovens § 76, stk. 1, nr. 3 og 4, som klageren har været berettiget til at få afhjulpet uden omkostninger. Da den indklagede ikke har tilbudt afhjælpning, er klageren berettiget til godtgørelse for udgifterne til udskiftning hos tredjemand. Efter den sagkyndiges oplysninger på baggrund af faktura af 28. februar 2003 lægger disse nævnsmedlemmer til grund, at disse udgifter har været på i alt 1.700 kr.       

2 nævnsmedlemmer finder ikke, at der i forbindelse med salg til en forbruger påhviler sælgeren en generel oplysningspligt vedrørende tidspunktet for sidste skift af tandremmen. Disse nævnsmedlemmer finder derfor ikke, at det kan betegnes som en køberetligt mangel, at indklagede ikke har skiftet tandremmen i forbindelse med salget eller har oplyst klageren om, hvornår remmen sidst blev skiftet. Klageren er derfor heller ikke berettiget til at få godtgjort udgifterne til udskiftningen.

Afgørelsen træffes i overensstemmelse med stemmeflertallet.”

Dato for afgørelse:
12-05-2004
 
Lovgrundlag:
Købeloven
 
Sagsnummer:
2003-521/7-162
 
Sidst opdateret:   14. juni 2004